Структура

Финансово-счетоводен факултет

Декан
Заместник-декан по учебната работа

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Заместник-декан по научноизследователската дейност

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Началник сектор
Емилия Стоименова

Емилия Стоименова

E-mail: faf@unwe.bg
Телефон: (02) 962 34 85, (02) 8195 302
Кабинет: 1037