Учебни планове

ОКС "Бакалавър", редовно обучение

Администрация и управление

Бизнес администрация
Публ.админстрация и регионално развитие
Публична администрация
Регионално развитие
Регионално развитие -Пловдив

Администрация и управление - Хасково ДО

Бизнес администрация - Хасково

Икономика и бизнес

Аграрен бизнес
Бизнес икономика
Екоикономика
Индустриален бизнес
Мениджмънт на недвижимата собственост
Предприемачество
Творчески индустрии и бизнес

Икономика и инфраструктура

Икономика на отбраната и сигурността
Икономика на транспорта
Икономика на търговията
Маркетинг
Прогнозиране и планиране
Стопанска логистика

Икономика и управление с преп.на англ.език

Администрация и управление с преподаване на английски език
Бизнес икономика с преподаване на английски език
Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език
Икономика на околната среда с преподаване на английски език
Икономика на туризма с преподаване на английски език
Икономика с преподаване на английски език
Интелектуална собственост и бизнес с преп. на англ.език
Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език
Международни икономически отношения с преподаване на английски език
Финанси и счетоводство с преподаване на английски език

Икономика с чуждоезиково обучение

Икономика на туризма
Интелектуална собственост и бизнес
Международни икономически отношения

Икономика, общество и човешки ресурси

Застраховане и социално дело
Икономика
Икономика - Хасково
Икономика на човешките ресурси
Икономическа социология и психология
Макроикономика
Политическа икономия

Общ. комуникации и информ. науки(Медии и журналистика)

Медии и журналистика

Общ. комуникации и информ. науки(Медия икономика)

Медия икономика

Политически науки

Европеистика
Международни отношения
Политология

Право

Право

Приложна информатика, комуникации и иконометрия

Бизнес информатика и комуникации
Статистика и иконометрия

Социология,антропология и наука за културата

Социология

Финанси,счетоводство и контрол

Счетоводство
Счетоводство и контрол
Счетоводство и контрол - Хасково ДО
Финанси
Финанси,счетоводство и контрол- сп. Пловдив
Финансов контрол

Забележка: Учебните планове за бакалаври - дистанционно обучение, както и магистри - редовно и дистанционно обучение, са в процес на обработка и предстои да бъдат публикувани.