Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 19 ноември 2020 16:49

Какво предлага Института за следдипломна квалификация при УНСС

         

          Следдипломното обучение в ИСК при УНСС Ви дава възможност да задълбочите знанията си придобити в бакалавърски, магистърски и докторски програми. Следдипломното обучение се провежда в две основни форми – специализации с продължителност от три до шест месеца и квалификационни курсове с продължителност от девет месеца до една година.


          Чрез следдипломно обучение Вие ще получите знания, които съответстват на нивото на магистърските програми, и които са с по-голяма практическа насоченост. Обучението е гъвкаво, организирано на модулен принцип и чрез засилено използване на електронни ресурси. 


          В някои области следдипломното обучение може да бъде признато за част от магистърска програма и позволява надграждане с придобиване на магистърска степен. 


          При завършена специализация или квалификационен курс в ИСК получавате свидетелство за професионална квалификация, регистрирано и признато от МОН, както и сертификати на български и английски език.


          ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”.