Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 18 януари 2018 14:32

Консултантска дейност

ОБЛАСТИ НА КОНСУЛТИРАНЕ

   Стратегическо управление 
   Маркетинг 
   Управление на човешките ресурси 
   Иновация 
   Публично-частно партньорство  
   Регионално развитие 
   Финанси 
   Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници 
   Опазване на околната среда

ИСК предоставя консултантски услуги на фирми, общини и институции за кандидатстване по Оперативните програми:     
Разработва и реализира проекти по Оперативните програми.  
Разработва документация за кандидатстване по обществени поръчки и за участие в търгове. 
Центърът по управление на качеството и международни проекти е звено в структурата на ИСК, специализирано в консултации в следните области :
  • Системи за управление на качеството
  • Системи за управление на околната среда 
  • Системи НАССР
  • Системи за управление безопасността на храните
  • Системи за здравословни и безопасни условия на труд

Екип

Центърът разполага с екип от високо квалифицирани специалисти - експерти с богат практически опит в областта на икономиката, управлението правото. Специалистите ни по управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и др. са доказали своята компетентност.

Опит

Центърът по управление на качеството е с многогодишен опит в консултанската дейност. Десетки са реализирали успешно проекти с помощта на консултанти от центъра. Сред клиентите на ИСК, преминали сертификация на Системи за управление, съответстващи на изискванията  на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и ISO 22000:2005 са :