Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 12 ноември 2021 12:41

Краткосрочни обучения


Целта на краткосрочните обучения
 е предоставяне на специални знания, умения и компетентности с продължителност до един семестър. След завършването на всеки един курс е предвидено издаването на удостоверение за проведеното обучение.


През учебната 2021/2022 година ще бъдат проведени следните краткосрочни обучения:

* Тук ще откриете по-подробна информация както за самите курсове, така и за периода на провеждането им

 • Авторски права в архитектурата

 • Акценти в Закона за корпоративното подоходно облагане през 2022 г.

 • Вътрешен одитор в публичния сектор

 • Годишно докладване на състоянието на СФУК и ВО

 • Договори в строителството

 • Електронни административни услуги

 • Защита на личните данни в цифровата среда

 • Изкуствен интелект (Правно-етични аспекти)

 • Интелектуална собственост в дигитална среда

 • Как да си направим вътрешни правила по СФУК?

 • Киберсигурност (компютърна и мрежова сигурност)

 • Курсове по сигурност на информацията (първоначално обучение по защита на класифицирана информация; документална сигурност на класифицираната информация, сигурност и защита на информацията)

 • Планиране на дейността по вътрешен одит

 • Практически аспекти на предварителния контрол за законосъобразност

 • Правно регулиране на електронната търговия

 • Промените за 2022 г. и годишно облагане на доходите по ЗДДФЛ за 2021 г.

 • Риск-мениджър

 • Специализация по Търговска медиация

 • Специализиран курс по COMPLIANCE

 • Трудови правоотношения в общини, образователни и социални институции

 • Трудови правоотношения във висшите училища и научните организации

 • Фирмена сигурност