Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 09 септември 2021 12:29

Следдипломни специализации

       

Специализацията като форма на обучение предлага възможност за повишаване на придобита квалификация по дадена специалност, придружена от свидетелство за професионална квалификация след успешното й завършване. 

 

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира следните Специализации: