Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 09 септември 2021 14:05

Следдипломни квалификации

         

Една от формите на следдипломно обучение е придобиване професионална квалификация, която включва обучение за придобиване на нова или на допълнителна квалификация. Обучението е едногодишно и след успешното му завършване всеки участник получава и съответно свидетелство за професионална квалификация.

Професионалната квалификация за придобиване на правоспособност за упражняване на определана дейност е също форма на следдипломно обучение, която осигурява на завършилите я и свидетелство за професионална квалификация, съответстващо на нормативните изисквания за признаване на правоспособност за упражняване на съответната дейност.


* При невъзможност на конктретен курсист за участие в групово обучение или непровеждане на курс с изискван минимален брой участници, то ИСК предоставя възможност за организиране и провеждане на индивидуална форма на обучение.

 

Институтът за следдипломна квалификация към УНСС организира следните квалификационни курсове през настоящата учебна година 2021/2022:


Професионалната квалификация за придобиване на правоспособност за упражняване на определана дейност:

 

* В случай, че минималният брой на участници за даден курс не бъде достигнат, то ИСК предоставя възможност за организиране и провеждане на индивидуална форма на обучение.


 • Банки и банково дело
 • Банкова сигурност
 • Външна търговия и международно право
 • Глобален мениджмънт и лидерство
 • Екологичен стопански мениджмънт   
 • Икономика на транспорта
 • Икономика и управление на водния сектор
 • Икономика и управление на недвижимата собственост
 • Икономика и управление на фирмата
 • Маркетинг, реклама и бизнес комуникации
 • Международен туризъм
 • Международни икономически отношения и външноикономическа дейност
 • Международни икономически отношения и митническа политика
 • Образователен мениджмънт
 • Публична и местна администрация
 • Финансови и инвестиционни анализи
 • Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата
 • Управление на енергийни проекти    
 • Управление на фирмената сигурност
 • Управление на човешките ресурси