Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Следдипломна квалификация
Обновено: понеделник, 10 август 2020 13:40

Център по икономика и управление

    Центърът по икономика и управление има дългогодишен опит и традиции в следдипломното обучение в следните направления: 

ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1. Икономика и управление на фирмата
2. Глобален мениджмънт и лидерство
 

2. Международни икономически отношения и външноикономическа дейност
3. Право 
4. Медиация
5. Публична и местна администрация
6. Външна търговия и международно право
7. Международни икономически отношения и митническа политика
8. Маркетинг, реклама и бизнес комуникации 
9. Международен туризъм 
10. Икономика на транспорта 
11. Икономика и управление на водния сектор
12. Управление на енергийни проекти     
13. Управление на фирмената сигурност 
14. Банкова сигурност
15. Икономика и управление на недвижимата собственост
  

 КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ

1. Курсове по сигурност на информацията (първоначално обучение по защита на класифицирана информация; документална сигурност на класифицираната информация,сигурност и защита на информацията).
2. Управление на холдинг
3. Управление на клъстери
4. Управление на продажбите
5. Управление на риска
6. Маркетинг и мениджмънт в Япония
7. Делови преговори
8. Публично-частно партньорство
9. Управление на грижите за клиенти

 Конкурентни предимства

        Важни конкурентни предимства на Центъра за  икономика и управление са:

  • съблюдаване на високи академични стандарти, съчетани с практическа насоченост на учебните програми
  • диверсифициране на методите и формите на обучение
  • индивидуален подход към клиента
  • качествено обслужване на специализантите
  • гъвкавост и приемственост в управленските подходи.