Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 16 октомври 2019 14:07

График и условия


Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприети студенти в ОКС „магистър” през учебната 2019/2020 година

Студентите с успех над 4,00 включително ще се класират за общежитие, а тези с успех под 4,00 ще бъдат настанени при наличие на свободни места или получат разменни писма за базата на друг университет.

Настанителните заповеди и разменните писма на класираните студенти ще се получават в П‘ССО при УНСС (блок 23А, ниско тяло).

ВАЖНО! Настаняването на студентите е от 17.10. до 25.10.2019 г. (в работните дни).

 

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2019/2020 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление