Институт за следдипломна квалификация

Проект FIERE - РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ

петък, 13 юни 2014 13:51

В началото на 2014 г. Институтът за следдипломна квалификация при Университета за национално и световно стопанство стартира участието си в проект „Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони” (Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe – FIERE). В консорциума по проекта участват седем партньора от България, Гърция, Ирландия, Исландия, Италия и Португалия и с водеща организация Югоизточна регионална администрация, Ирландия. Проектът се изпълнява по програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Грюндвиг” на Европейския съюз и е с продължителност от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2015 г.

Проект FIERE има за цел да подпомогне местните общности и регионалните икономики, като по-специално се фокусира върху развитието на предприемачески и иновационни умения сред лица, заети в организации, опериращи на регионално равнище, в т.ч. областни и общински администрации, търговски камари, клъстери и др., така че да ги подпомогне в разработването и изпълнението на ефективни политики и програми в сферата на иновациите и предприемачеството. Фокусът на проектa е върху осигуряването на иновационно обучение по предприемачество на членовете на широк кръг от заинтересовани страни на регионално и местно равнище, със специален акцент върху адресиране нуждите на местните обществени и доброволчески организации, които се стремят да развиват икономическия и социален потенциал на своите региони.

Основните планирани резултати от изпълнението на проекта включват провеждане на анализ на нуждите от обучение на целевата група, изготвяне на ръководство по иновативно предприемачество за обучаеми и обучители/ наставници и проучване на добри практики за прилагане на умения в сферата на иновативното предприемачество. Наред с това във всеки от партньорските региони по проект FIERE се предвижда създаване на регионални мрежи от 20 обучителни организации и провеждане на обучителни курсове за 40 лица, представители на обществени, доброволчески и др. регионални организации.

Галерия снимки от Проект FIERE - РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОН ...