Институт за следдипломна квалификация

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ОБЩИНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ.

вторник, 09 март 2021 11:41 /
Начало:
четвъртък, 22 април 2021 9:30
Край:
Място:
Подробности:

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ОБЩИНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ, ВИДOВЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. ТРУДОВИ СПОРОВЕ ПРЕД СЪДА

е специализиран курс за работодатели, техни ръководни кадри (непосредствени ръководители по смисъла на Кодекса на труда), счетоводители, специалисти в областта на човешките ресурси, както и за всички лица, работещи по трудово правоотношение или на които им предстои да постъпят на работа.

ЦЕЛИ НА КУРСА:

По време на обучението ще бъдат разгледани правните въпроси, свързани с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудоводоговорното правоотношение.

Акцент ще бъде поставен върху законовите правила относно:

  • сключването на трудовия договор и неговите страни;
  • диференциране от гражданското и служебното правоотношение;
  • видове съдържание на трудовия договор, техните елементи и законосъобразните начини за тяхното установяване;
  • различните видове трудови договори – срочни, за неопределено време, за изпитване, за допълнителен труд, за надомна работа, за работа от разстояние и др.;
  • правата и задълженията на страните във връзка с изменението на трудовия договор и правно-техническите способи за осъществяването му;
  • недействителността на трудовия договор – основания и обявяване;
  • прекратяване на трудовия договор – основания, ред за осъществяване, въпроси на предизвестията, предварителна закрила при уволнение, обезщетения;
  • правна защита срещу незаконно уволнение – видове искове пред съда, последици от тяхното уважаване и др.

ЛЕКТОР: гл. ас. д-р Христо Банов (учен от Института за държавата и правото при БАН, преподавател по трудово и осигурително право в СУ „Св. Климент Охридски“ и в ЮЗУ „Неофит Рилски“, адвокат от Софийската адвокатска колегия)

НАЧАЛО: Курсът ще се проведе на 22 и 23 април 2021г

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Обучението е разделено на две части, по 4 учебни часа всяка. Начало на занятията: 9.30 часа.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ON-LINE

ЦЕНА НА КУРСА: 80 лв.


За допълнителна информация и записване: 

Гергана Булгурова - ИСК при УНСС, каб.103,

моб.тел. 0888 202 431, е-mail: info@ips.bg

Заявление за кандидатстване може да изтеглите ТУК